Vnitřní oznamovací systém

V souvislosti s vydáním zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), který zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), vzniká povinným subjektům uvedeným v § 8 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „zaměstnavatel") povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby dle zákona ochraně oznamovatelů, který je určen k oznamování protiprávního jednání, k němuž došlo nebo mělo dojít u zaměstnavatele.

Zákon o ochraně oznamovatelů je účinný od 15.12.2023.

1. Kdo může podat oznámení

Osoba, která u společnosti Eurosun Sonnenschutz s.r.o.(dále jen "společnost) vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů nebo osoba, která byla nebo je v souvislosti výkonem práce nebo jiné výdělečné činnosti v kontaktu se společností.

Eurosun Sonnenschutz s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

To znamená, že společnost přijímá oznámení pouze od svých zaměstnanců, příslušníků, osob vykonávajících u společnosti, odbornou praxi nebo stáž. Oznamovatelem může být také osoba, která se o uvedenou práci nebo obdobou činnosti uchází nebo ucházela.

2. Před podáním oznámení

Oznamovatel by měl mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení jsou v době oznámení pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.

Dle § 23 zákona o ochraně oznamovatelů, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

3. Jaké jednání je možné oznámit

Protiprávní jednání, ke kterému došlo u zaměstnavatele a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

  a. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  b. daně z příjmů právnických osob,
  c. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  d. ochrany spotřebitele,
  e. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  f. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  g. ochrany životního prostředí,
  h. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  i. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  j. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  k. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  l. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  m. ochrany finančních zájmů Evropské unie (dle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo
  n. fungování vnitřního trhu (dle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

4. Ochrana oznamovatele

Do vnitřního oznamovacího systému je umožněn přístup pouze speciálně pověřenému zaměstnanci tzv. příslušné osobě, která má povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího písemného souhlasu nikomu dalšímu, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů a i v tomto případě o tom musí oznamovatele předem vyrozumět a umožnit mu, aby se k poskytnutí informace vyjádřil. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.

Ochrana oznamovatele spočívá také v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším osobám (např. osobě oznamovateli blízké, která mu poskytla pomoc při zjišťování informací, apod.) včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně. Odvetným opatřením je např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, apod.

5. Oznámení

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak je uvedeno v bodu 3.

Není vyloučena možnost podat oznámení zcela anonymně. Na anonymně podaná oznámení se však nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů. Pokud dodatečně vyjde najevo totožnost oznamovatele, uplatní se vůči němu všechna relevantní ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů.

Komu se oznámení podává

Příslušnými osobami společnost Eurosun Sonnenschutz s.r.o. jmenovala tyto osoby:

1. Mgr. Lucie Pokorná, tel. č. 725 529 719, e-mail: l.pokorna@eurosun-sonnenschutz.com
2. Bc. Jan Dvořák, e-mail: j.dvorak@eurosun-sonnenschutz.com

Adresa:
Eurosun Sonnenschutz s.r.o.
Svatbínská 494
281 63 Kostelec nad Černými lesy
Telefonní číslo: 321 679 404
Email: whistleblowing@eurosun-sonnenschutz.com


Oznámení lze příslušné osobě podat:

a) preferovanou formou písemně prostřednictvím webového formuláře: www.nntb.cz/c/18swjclj. Oznámení lze sledovat na https://www.nntb.cz/c/18swjclj v sekci Zkontrolovat oznámení, po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.

b) písemně elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing@eurosun-sonnenschutz.com

c) písemně listinou v uzavřené obálce na adresu:

Eurosun Sonnenschutz s.r.o.
Svatbínská 494
281 63 Kostelec nad Černými lesy

s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“,

d) ústně telefonicky na telefonním čísle +420 725 529 719 v pracovní době od 8:00 do 15:00 hod.,

e) ústně osobně (schůzka s příslušnou osobou) na základně žádosti oznamovatele po domluvě v pracovní době od 8 do 15 hod.,

Vnější oznamovací systém

Všichni oznamovatelé bez výjimky se mohou v souvislosti s oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz). Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci.

Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

6. Jak bude oznámení vyřizováno

Přijetí oznámení bude oznamovateli potvrzeno do 7 dnů od doručení. Pokud se nejedná oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, příslušná osoba o tomto bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení musí příslušná osoba posoudit důvodnost oznámení a písemně o tom vyrozumět oznamovatele. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Je-li oznámení shledáno jako důvodné, příslušná osoba zaměstnavateli navrhne opatření k předejití a nápravě protiprávního stavu. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

O přijatém opatření zaměstnavatel vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Eurosun Sonnenschutz s.r.o. zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny, na základě plnění právních povinností správce (Eurosun) dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje oznamovatele a dotčených osob budou zpracovávány výhradně a slouží pouze pro pověřenou příslušnou osobu Eurosunu v rámci prováděného prošetření oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními po nezbytně nutnou dobu (minimálně 5 let od data přijetí oznámení), poté budou osobní údaje anonymizovány nebo zlikvidovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Vítejte na webových stránkách společnosti Eurosun Sonnenschutz s.r.o.
Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies, které jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies).
Pokud to povolíte, budou tyto stránky za účelem zkvalitnění našich služeb používat i jiné cookies. Bližší informace o cookies naleznete zde.